Algemene voorwaarden NHC

1. Algemene informatie

1.1. Deze voorwaarden beheersen de huidige en toekomstige contractuele relatie(s) tussen VZW Biochemisch Instituut voor Orthomoleculaire Kennis (NHC), handel drijvend onder de benaming NHC, vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0505.700.491, met maatschappelijke zetel te 3980 TESSENDERLO, Achterheide 30 en de Voedingscoach, en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

 

2. Definities en algemene principes

2.1. De NutriHealth.coach : Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon dewelke bij NHC goederen of diensten afneemt.

2.2. De cliënt: De klant van de voedingscoach voor wie er gebruik wordt gemaakt van de tool NutriHealth.app

2.3. Overeenkomst(en) : De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen NHC en de voedingscoach, waaronder een opdracht of bestelling, een koop of diensten overeenkomst tussen de voedingscoach en NHC.

2.4. NutriHealth.Expert: onderdeel waarbij NHC een audit uitvoert bij de voedingscoach teneinde de kennis en kwaliteit van de voedingscoach te beoordelen.

2.5. NutriHealth.app: de online tool die door NHC ter beschikking kan worden gesteld aan de voedingscoach teneinde de voedingscoach te ondersteunen in zijn/haar adviesverlening ten aanzien van zijn/haar klanten.

2.5.1. Partijen erkennen uitdrukkelijk en wederzijds dat de overeenkomsten enkel bindend kunnen zijn aangegaan mits dit gebeurt door het bevoegde bestuur en of management, met dien verstande dat de opdrachtgever de mogelijkheid heeft een door een onbevoegd persoon aangegane engagement te bekrachtigen.

2.6. Kennisgevingen: partijen erkennen en aanvaarden de kennisgeving middels e-mail als rechtsgeldig en gebruikelijk. Snelheid van communicatie en kennisgeving wordt immers in het belang geacht van beide partijen voor de best mogelijke totstandkoming en realisatie van de overeenkomst. Voor opzeg, opschorting en annulatie zijn partijen akkoord dat deze wordt bevestigd in een aangetekend schrijven gelet op hun cruciaal karakter. Partijen geven bij de aanvang van de handelsrelatie hun coördinaten op en elke kennisgeving wordt geacht op basis hiervan afdoende te gebeuren. Partijen verbinden zich ertoe om elke wijziging in deze gegevens spontaan en onmiddellijk te melden.

 

3. Toepasselijkheid, aanvaarding en kennisname

3.1. De gebruikers van het platform, zijnde zowel de cliënt als de voedingscoach, hebben deze voorwaarden minstens op digitale wijze ontvangen of hiervan kennis genomen op het platform zelf en erkennen hierdoor kennis te hebben genomen van deze algemene minstens vanaf het eerste gebruik van het platform en de mogelijkheid te hebben gekregen hierover vragen te stellen, aldus ze begrepen te hebben én te aanvaarden.

3.2. Door het enkele feit van het gebruik van het platform, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden (in welke vorm dan ook).

 

4. Gebruik van NutriHealth.app

4.1. Om gebruik te kunnen maken van het portaal moet de cliënt een account aanmaken volgens de daartoe aangegeven wijze. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor i) de correctheid en volledigheid van de gegevens dewelke hij/zij verstrekt via het portaal en ii) voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De cliënt mag zijn/haar inloggegevens niet aan derden verstrekken. NHC mag er bijgevolg van uitgaan dat de cliënt ook daadwerkelijk degene is die een account heeft aangemaakt en gebruik maakt van het platform.

4.2. Het gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens, zijnde de gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra de gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat diens inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de gebruiker dit per kerende aan NHC melden. NHC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schadegevallen dewelke voortvloeien uit handelingen van de gebruiker dewelke in strijd zijn met onderhavige clausule.

4.3. De cliënt heeft het recht informatie toe te voegen aan het platform en de vragenlijsten in te vullen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie dewelke hij/zij op het platform plaatst. Hij/zij erkent dat de toegevoegde informatie zichtbaar en beschikbaar is voor de coach en kunnen worden doorgezonden naar bevoegde instanties conform de privacy policy van NHC en/of de voedingscoach. De cliënt verbindt zich ertoe om het platform naar best vermogen te gebruiken, zoals een zorgvuldige en goede huisvader dit zou doen. De cliënt stelt geen daden die de rechten van betrokkene, alsmede de naam en/of imago én de werking van het platform direct of indirect kunnen schaden.

4.4. De cliënt verbindt zich er overigens toe de inhoud van het platform niet aan te wenden voor enig onrechtmatig doel, alsmede voor enige handeling die ongepast, lasterlijk racistisch, haatdragend of op een of andere wijze de belangen van een betrokkene of een derden direct of indirect kan schaden.

4.5. NHC behoudt zich het recht voor om het gebruik van de cliënt of de voedingscoach te controleren teneinde na te gaan of dit gebruik redelijk is en in overeenstemming met hetgeen hiervoor werd uiteengezet. Elk misbruik kan aanleiding geven tot het beëindigen van het recht op toegang van de gebruiker en een recht op schadevergoeding voor NHC.

4.6. Het is de gebruiker niet toegestaan om content, dewelke raadpleegbaar is op het portaal, publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen deze content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden.

 

5. Eenzijdige wijzigingen

Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werking en/of de inhoud van het platform kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd door NHC zonder dat hiervoor het akkoord van de gebruiker noodzakelijk is voor zover dit een afgesloten overeenkomst tussen de gebruiker en NHC niet uitholt.

 

6. Intellectuele eigendom

6.1. NutriHealth.app blijft exclusieve eigendom van NHC. De gebruiker verklaart zich akkoord dat het gebruiksrecht waarover hij/zij beschikt beperkt blijft tot het recht tot toegang tot, gebruik en weergave van NutriHealth.app. De gebruiker verkrijgt bijgevolg het gebruiksrecht in de vorm van licentie. Het is de gebruiker niet toegelaten deze licentie te verkopen of verder in licentie te geven.

6.2. Alle fotomateriaal, teksten, lay-out, grafische presentatie, logo’s, beelden, geluiden, video’s, folders, concepten, alsmede de vorm, de mogelijke databanken en de software etc. weergegeven op NutriHealth.app genieten bescherming door het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten behoren uitsluitend toe aan NHC, dan wel aan derden indien de betrokken informatie of werken niet rechtstreeks afkomstig zijn van NHC. Op de intellectuele eigendom toebehorende aan derden voor toepassingen of grafische elementen die op het online portaal consulteerbaar is, is dezelfde regeling mutatis mutandis van toepassing, behoudens afwijkende beperkingen. Het is dus raadzaam contact op te nemen met deze derden om de toepasselijke beperkingen na te gaan.

6.3. Het aanwenden van de informatie/gegevens weergegeven op het online portaal is onderworpen aan Titel 5 van Boek XI van het Wetboek van Economisch recht en wordt enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik, inclusief downloaden, reproduceren en kopiëren. Dit geldt ook wanneer de voedingscoach deel uitmaakt van een groepspraktijk. De licentie is enkel geldig voor de coach die een overeenkomst heeft met NHC en deze coach mag zijn of haar inloggegevens niet doorgeven.

6.4. In geval van schending van de intellectuele rechten van NHC zal de gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, een forfaitair schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van vijftigduizend euro (50.000,00 €) en duizendvijfhonderd euro (1.500,00 €) per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van NHC om hun werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen.

6.5. NHC heeft het recht en de vrijheid om de gehele inhoud van NutriHealth.app aan te wenden voor eigen publiciteit of promotie en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de gebruiker, uiteraard met uitzondering van eender welke persoonsgegevens die nooit kunnen worden aangewend voor andere doeleinden dan weergegeven in de privacy policy.

 

7. Hyperlinks

7.1. NutriHealth.app kan hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar sites of informatiebronnen die beheerd worden door derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie van de gebruiker gebracht. NHC heeft geen controle over dergelijke hyperlinks en is bijgevolg ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze derden websites waarnaar de hyperlink verwijst.

7.2. Uit het vermelden van hyperlinks of het verwijzen naar derden op deze website kan geen associatie, partnership of enigerlei band afgeleid worden, noch enige goedkeuring of controle van de volledige inhoud van de website van deze derden.

7.3. NHC houdt zich ten allen tijde het recht voor de door derden aangeboden informatie op de website te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze geacht worden in strijd te zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de overeengekomen voorwaarden.

7.4. In geen geval kan NHC aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud weergegeven op de webpagina’s van derden, noch voor het door hen gehanteerde privacybeleid en dit ongeacht de aard, omvang, oorzaak en/of gevolgen van de geleden schade.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. NHC treedt enkel op als tussenpersoon en is geen partij bij de overeenkomsten dewelke tussen de voedingscoach en zijn/haar cliënt onderling tot stand zouden komen. NHC is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de tussen hen gemaakte afspraken.

8.2. De voedingscoach is exclusief aansprakelijk voor alle handelingen die hij/zij of hun gebruikers met zijn/haar gebruikersprofiel stelt/stellen. In geval van onjuist gebruik van NutriHealth.app, schending van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden of rechten van derden, zal de voedingscoach van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst NHC een forfaitair schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van vijf duizend euro (5.000,00 €) en vijfhonderd euro (500,00 €) per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van NHC om hun werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen.

8.3. Ingeval de voedingscoach het gebruik van de NutriHealth.app toevertrouwt aan een door hem/haar daartoe aangestelde gebruiker, kan de voedingscoach zich niet exonereren voor de schadegevallen dewelke zouden voortvloeien uit het verkeerdelijk gebruik van de NutriHealth.app door de daartoe aangestelde persoon. De voedingscoach vrijwaart NHC in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die schade (beweren) geleden (te) hebben. Daarnaast aanvaardt NHC geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van NutriHealth.app of voor schade veroorzaakt door technische fouten.

8.4. NHC stelt het online portaal ter beschikking van de voedingscoach, dewelke dit op haar beurt ter beschikking stelt van zijn/haar cliënten, die hierop zelf relevante informatie kunnen ingeven. NHC kan aldus op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de inhoud ervan.

8.5. NHC kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor de aan haar toerekenbare tekortkomingen in geval van een eigen opzettelijke fout, fraude of bedrog. Ingeval NHC omwille van één van deze redenen aansprakelijk is, blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade. In dat geval is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de door NHC afgesloten verzekering tussenkomst. NHC is niet aansprakelijk voor vermogensschade, morele schade, indirecte schade, vertragingsschade, onvoorzienbare schade of gevolgschade.

8.6. De gebruiker van het platform is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens. NHC gaat er immers van uit dat de handelingen die worden gesteld met een account van een welbepaalde voedingscoach of cliënt handelingen zijn dewelke door de betrokken voedingscoach of cliënt zelf worden verricht. NHC is niet aansprakelijk ingeval er handelingen worden verricht met een account dewelke buiten weten om van de desbetreffende voedingscoach of cliënt zijn gerealiseerd door toedoen van diefstal van identiteit, diefstal van de gebruikersnaam, diefstal van het wachtwoord of het hacken van het account van de voedingscoach of het gebruikersprofiel. Iedere hacking dient door de gebruiker onmiddellijk en minstens binnen de 7u na kennisname te worden gemeld aan NHC.

8.7. NHC is niet aansprakelijk voor eender welke beslissing dewelke door een voedingscoach, cliënt of derde wordt genomen op basis van de gegevens dewelke op NutriHealth.app worden geplaatst.

8.8. NHC is evenmin aansprakelijk voor bepaalde ingrediënten of werkingsstoffen in supplementen die door een voedingscoach worden voorgeschreven op basis van de beschikbare informatie uit de tool. De voedingscoach is zelf aansprakelijk om rekening te houden met bepaalde voorkeuren, intoleranties, allergieën,… van zijn/haar cliënt.

 

9. Overdracht en inbreuken

9.1. Het is de gebruiker verboden om de aangeleverde informatie vanwege NHC en de toegang tot het platform over te dragen op een derde, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege NHC.

9.2. Partijen verbinden zich er toe de bepalingen van de overeenkomst na te leven. Bij inbreuk op deze bepalingen zal de inbreukpleger gehouden zijn tot een vergoeding ten belope van 500,00 euro per vastgestelde inbreuk.

 

10. Overmacht

10.1. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van haar verplichtingen redelijkerwijze (tijdelijk) onmogelijk maakt, waaronder onder meer wordt begrepen: elke gebeurtenis waar partijen redelijkerwijze geen controle over hebben, inbegrepen maar niet beperkt tot hacking, computer- of server falen, stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, ziekte onder personeel in dienst van de een der partijen of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in het bedrijf van een der partijen, zijn onderaannemers, leveranciers of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, willekeurige (nationale of internationale) overheidsbeslissingen, internationale of nationale wetswijzigingen, epidemieën, pandemieën enz.

10.1.1. Partijen worden vrijgesteld van al hun verplichtingen jegens elkaar in geval van overmacht voor zolang deze overmachtssituatie duurt.

 

11. Nietigheid van clausules

11.1. Indien krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde of dwingend recht één van de bepalingen uit de overeenkomst of gedeelten hiervan nietig en niet-tegenstelbaar worden verklaard, heeft dit enkel een partiële nietigheid tot gevolg beperkt tot de desbetreffende bepaling, dewelke geen invloed heeft op de geldigheid van het overige zoals bepaald in de overeenkomst.

11.2. Voor de nietige of ongeldige bepalingen zullen partijen op schriftelijke wijze een nieuwe bepaling inlassen dewelke zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

 

12. Privacy en gegevensbescherming

12.1. NHC verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van de door de voedingscoach geplaatste bestelling en de gegevens die door de gebruiker op het platform worden geplaatst. Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker afhankelijk van de concrete omstandigheden.

12.2. Voor de persoonsgegevens die NHC als verwerkingsverantwoordelijke ontvangt vanwege de voedingscoach valt NHC terug op de situatie waarbij de voedingscoach een overeenkomst heeft gesloten met NHC en de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.3. NHC erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel NHC als de voedingscoach dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt NHC zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.

12.4. NHC garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. NHC ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.

12.5. Door het gebruik maken van het platform aanvaardt de gebruiker dat de hierin opgenomen gegevens verwerkt kunnen worden.

12.6. In het kader van het gebruik van het platform bestaan de verzamelde persoonsgegevens onder meer uit de naam, voornaam, adres, leefomgeving, eetgewoontes, lichamelijke en mentale toestand, telefoon en/of GSM-nummer, betalingsgegevens, voedingscoachgegevens.

12.7. De persoonsgegevens die voor het verlenen van het advies worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende uitvoering van de bestelling. Indien NHC de gegevens voor een langere periode bewaart, doet zij dit louter voor de niet gevoelige persoonsgegevens en baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie.

12.8. NHC zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor een veilige verwerking van persoonsgegevens, zodat het risico op vernietiging, verlies, ongeautoriseerde wijziging of verwerking wordt beperkt. Dit rekening houdende met de gebruiken binnen de sector, de stand van de techniek, de aard, omvang, context van de verwerking, verwerkingsdoeleinden en de mogelijk verbonden risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokken personen. Op schriftelijk verzoek verstrekt NHC gedetailleerde inlichtingen over het gehanteerde veiligheidsbeleid of antwoorden op uw opmerkingen of klachten hieromtrent.

12.9. In het kader van de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens (art. 12 t.e.m. 22 AVG): het recht op inzage, het recht op verbetering en/of aanvulling van de verzamelde gegevens, het recht om het doel van de verwerking te beperken, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht om bewaar in te dienen.

12.10. Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking worden gesteld van de betrokkene.

12.11. NHC neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt NHC er zich toe dit in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt.

 

13. Bevoegde rechtsbank en toepasselijk recht

13.1. Ingeval van geschillen omtrent deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.

13.2. NHC behoudt zich evenwel het recht voor om een geschil in te leiden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de voedingscoach.

13.3. Deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.

13.4. De in een dergelijk geschil in het ongelijk gestelde partij zal aan de andere partij alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten verband houdende met de procedure vergoeden conform de wettelijke bepalingen hieromtrent.